Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 29 dni temu
UWM-PS.064.43.2021
P.P. Prodziekani ds. studenckich/kształcenia
Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
Dyrektor Filii w Ełku
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Kierownicy Studiów Doktoranckich
Kierownicy Jednostek Ogólnouczelnianych
Kierownicy dziekanatów
w/m.


     Dotyczy: terminów wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w aplikacji USOSweb w roku akademickim 2021/2022

    Uprzejmie informuję, że terminy wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w aplikacji USOSweb, przez pracowników realizujących zajęcia, w roku akademickim 2021/2022, powinny być zgodne z wytycznymi, zawartymi w ramowej organizacji roku akademickiego (Decyzja Nr 45/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 5 maja 2021 roku). Poniżej podaję obowiązujące terminy na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej.

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 01.02.2022 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 01.02.2022 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 01.02.2022 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 01.02.2022 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 14.02.2022 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 21.02.2022 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 14.02.2022 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 21.02.2022 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 14.02.2022 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 21.02.2022 do godziny 2359

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 08.02.2022 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 08.02.2022 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 08.02.2022 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 08.02.2022 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 20.02.2022 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 27.02.2022 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 20.02.2022 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 27.02.2022 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 20.02.2022 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 27.02.2022 do godziny 2359

SEMESTR LETNI 2021/2022:

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 14.06.2022 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 14.06.2022 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 14.06.2022 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 14.06.2022 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 29.07.2022 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 29.07.2022 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 29.07.2022 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 26.06.2022 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 26.06.2022 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 26.06.2022 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 26.06.2022 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 05.07.2022 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 05.07.2022 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 05.07.2022 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 20.09.2022 do godziny 2359


      Powyższe terminy są jedynymi obowiązującymi w roku akademickim 201/2022. Oznacza to, że po ich upływie zostanie zablokowana możliwość dokonywania wszelkich zmian za pomocą aplikacji USOSweb.

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych stosownym dokumentem), student(ka)/doktorant(ka) może przystąpić do zaliczenia bądź egzaminu w innym wyznaczonym przez nauczyciela zaliczającego/egzaminatora terminie. W takich przypadkach student(ka)/doktorant(ka) zobowiązany(na) jest do poinformować nauczyciela zaliczającego/egzaminatora o przyczynie nieobecności oraz w terminie nieprzekraczającym 7 dni po ustaniu przyczyny dostarczyć mu usprawiedliwienie. Jeżeli nauczyciel zaliczający/egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające wyznacza kolejny termin zaliczenia/egzaminu.

      Jeżeli termin zaliczenia bądź egzaminu wykracza poza określony w ramowej organizacji roku akademickiego, zmiana terminu powinna być poprzedzona zgodą właściwego prodziekana/Kierownika Studiów Doktoranckich/Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W takim przypadku, wpis do indeksu elektronicznego dokonywany jest przez właściwego prodziekana/Kierownika Studiów Doktoranckich/Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie pisemnej informacji o wyniku zaliczenia bądź egzaminu, dostarczonej przez kierownika(koordynatora) przedmiotu (dopuszczalna jest forma mailowa wyłącznie z domeny uwm.edu.pl).

      Zwracam Państwa uwagę, że zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu. Proszę o egzekwowanie tego zapisu.

      Jednocześnie przypominam o konieczności uzupełniania w USOS ocen z przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych. Powinno odbywać się to bez zbędnej zwłoki, po dokonania zaliczenia. Ma to szczególne znaczenie w ostatnim semestrze realizowanych studiów podyplomowych, gdyż niedopuszczalnym jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych osobie, której przebieg kształcenia nie został uzupełniony w systemie.

      Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych ustaleń wszystkim nauczycielom akademickim oraz pozostałym podległym pracownikom związanym z realizacją zadań dydaktycznych.