Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 152 dni temu
UWM-PKsz.064.28.2019
P.P. Prodziekani ds. studiów/kształcenia
Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych
Kierownicy dziekanatów
wm.


     Dotyczy: terminów wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w aplikacji USOSweb w roku akademickim 2019/2020

    Uprzejmie informuję, że terminy wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w aplikacji USOSweb, przez pracowników realizujących zajęcia, w roku akademickim 2019/2020, powinny być zgodne z wytycznymi, zawartymi w ramowej organizacji roku akademickiego (Decyzja Nr 38/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 06 maja 2019 roku). Poniżej podaję obowiązujące terminy na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej.

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 04.02.2020 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 04.02.2020 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 04.02.2020 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 04.02.2020 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 16.02.2020 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 24.02.2020 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 16.02.2020 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 24.02.2020 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 16.02.2020 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 24.02.2020 do godziny 2359

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 10.02.2020 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 10.02.2020 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 10.02.2020 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 10.02.2020 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 23.02.2020 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 01.03.2020 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 23.02.2020 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 01.03.2020 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 23.02.2020 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 01.03.2020 do godziny 2359

SEMESTR LETNI 2019/2020:

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 16.06.2020 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 16.06.2020 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 16.06.2020 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 16.06.2020 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 15.09.2020 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 15.09.2020 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 15.09.2020 do godziny 2359

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 28.06.2020 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów , kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 28.06.2020 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 28.06.2020 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 28.06.2020 do godziny 2359, egzamin: I   termin - wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 20.09.2020 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń kończący się egzaminem: I   termin wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 20.09.2020 do godziny 2359
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 31.08.2020 do godziny 2359 , II i III termin - wpisy do 20.09.2020 do godziny 2359

      Powyższe terminy są jedynymi obowiązującymi w roku akademickim 2019/2020. Oznacza to, że po ich upływie zostanie zablokowana możliwość dokonywania wszelkich zmian za pomocą aplikacji USOSweb.

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych stosownym dokumentem), student(ka)/doktorant(ka) może przystąpić do zaliczenia bądź egzaminu w innym wyznaczonym przez nauczyciela zaliczającego/egzaminatora terminie. W takich przypadkach student(ka)/doktorant(ka) zobowiązany(na) jest do poinformować nauczyciela zaliczającego/egzaminatora o przyczynie nieobecności oraz w terminie nieprzekraczającym 7 dni po ustaniu przyczyny dostarczyć mu usprawiedliwienie. Jeżeli nauczyciel zaliczający/egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające wyznacza kolejny termin zaliczenia/egzaminu.

      Jeżeli termin zaliczenia bądź egzaminu wykracza poza określony w ramowej organizacji roku akademickiego, zmiana terminu powinna być poprzedzona zgodą właściwego prodziekana/Kierownika Studiów Doktoranckich/Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W takim przypadku, wpis do indeksu elektronicznego dokonywany jest przez właściwego prodziekana na podstawie pisemnej informacji o wyniku zaliczenia bądź egzaminu, dostarczonej przez kierownika(koordynatora) przedmiotu (dopuszczalna jest forma mailowa wyłącznie z domeny uwm.edu.pl).

      Zwraca Państwa uwagę, że zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie Student przystępuje do egzaminu po uprzedmim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu. Proszę o egzekwowanie tego zapisu.

      Przypominam także o konieczności uzuzpełniania w USOS ocen z przedmiotów realizowanych na studiachj podyplomowych. Powinno odbywać się to bez zbędnej zwłoki, po dokonania zaliczenia. Ma to szczególne znaczenie w ostatnim semestrze realizowanych studiów podyplomowych, gdyż niedopuszczalnym jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych osobie, której przebieg kształcenia nie został uzupełniony w systemie.

      Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych ustaleń wszystkim nauczycielom akademickim oraz pozostałym podległym pracownikom związanym z realizacją zadań dydaktycznych.