Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 21 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 340 dni temu

Przydatne informacje i wskazówki podczas poruszania się po USOSweb.

Aby otrzymać dostęp do serwisu USOSweb należy zgłosić się do:
STUDENCI - macierzysty dziekanat
PRACOWNICY - sekretariat katedry/instytutu lub poprzez email wysłany z domeny uwm.edu.pl na adres sekretariatu katedry/instytutu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie informuje, iż:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554, z późn. zm.) Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne,
- realizacji zawartej umowy,
- dokumentowania przebiegu studiów,
- rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku studiów,
- przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
- przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły, wyniki egzaminów maturalnych, rodzaj oraz seria, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości, imię matki, imię ojca.

V. Odbiorca danych:

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie wyższe w tym zagraniczne, ubezpieczyciele, a także dostawca studenckiej poczty elektronicznej.
Dostęp do Twoich danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane są przez okres studiów lub przez czas dochodzenia roszczeń z związanych z odbywaniem studiów oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 50 lat.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania swoich danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy abyś zgłosił przysługujące Tobie żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdziesz przewidziane ku temu procedury.

Migracja danych (synchronizacja)

Czym jest migracja danych ?
Migracja danych jest to synchronizacja bazy danych USOS i baz danych serwisów zależnych i współdziałających z systemem USOS (np:. USOSweb, UL).
W czasie migracji system jest niedostępny!!! Informacja o terminie i godzinie ostatniej migracji widoczna jest na górze z prawej strony. Oznacza ona, że dane wprowadzone do USOS (np. przez Dziekanat) po tym terminie nie są jeszcze widoczne w serwisie (i odwrotnie: dane wprowadzone przez użytkownika (studenta/prowadzącego) w USOSweb nie są jeszcze widoczne dla Dziekanatu). Będą one widoczne po kolejnej migracji.
Termin wykonywania migracji
Migracja danych wykonywana jest codziennie w godzinach 01:15, 09:15, 12:15, 15:15, 18:15, 22:15. Czas trwania migracji zależny jest od ilości wprowadzonych danych
w systemie i serwisach współdziałających, zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut. Podczas migracji system jest niedostępny (wyświetlany jest w tym czasie komunikat o trwaniu synchronizacji).

Logowanie do USOSweb

Dla wszystkich użytkowników systemu
Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło na nowe, które powinno różnić się od starego, mieć długość co najmniej 6 znaków oraz składać się z liter i innych znaków. Aby uniknąć problemów z odzyskaniem hasła, należy podać pytanie i odpowiedź na podstawie której, system wygeneruje w razie potrzeby nowe hasło
i wyśle na adres e-mail znajdujący się w systemie. Zmiana hasła oraz Zmiana pytania, znajduje się w bocznym menu po lewej stronie, zaraz po zalogowaniu.
Dla studentów
Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez kliknięcie w górnym menu DLA STUDENTÓW i podanie LOGIN'u oraz HASŁA. Jeśli zapomniałeś hasła możesz skorzystać z opcji "zapomniałem hasła", która wyświetla się pod okienkiem logowania. Jeśli nie uda się przypomnić hasła, należy zgłosić się do dziekanatu w celu zmiany hasła i aktualizacji adresu e-mail.
Dla pracownikow
Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez kliknięcie w górnym menu DLA PRACOWNIKÓW i podanie podanie LOGIN'u oraz HASŁA. W przypadku zapomnienia hasła można skorzystać z opcji "zapomniałem hasła", która wyświetla się pod okienkiem logowania. Jeśli nie uda się przypomnić hasła, należy zgłosić się do
Biura Informatycznej Obsługi Studiów w celu zmiany hasła i aktualizacji adresu e-mail.

Funkcjonalność USOSweb

Dla studentów
 • Oglądanie uzyskanych ocen: DLA STUDENTÓW → Moje studia → Oceny końcowe
 • uzyskanie informacji na temat Zaliczonych etapów studiów: DLA STUDENTÓW → Moje studia → Zaliczenia etapów
 • podejrzenie informacji dotyczących podpięć do przedmiotów w konkretnych etapach studiów: DLA STUDENTÓW → Moje studia → Podpięcia
 • sprawdzenie wyników swoich sprawdzianów, testów, egzaminów: DLA STUDENTÓW → Moje studia → Sprawdziany
 • komunikowanie się z prowadzącymi przedmiot, studentami grupy zajęciowej,innymi użytkownikami USOSweb: MÓJ USOSWEB → U-MAIL
Dla pracownikow
 • Wystawianie ocen/zaliczeń z przedmiotów do protokołów i drukowanie protokołów: DLA PRACOWNIKÓW → Protokoły
 • otrzymanie list studentów zapisanych na zajęcia: MÓJ USOSWEB → Zajęcia
 • komunikowanie się ze studentami poszczególnych grup zajęciowych, innymi użytkownikami USOSweb: MÓJ USOSWEB → U-MAIL
 • edycja profilu (E-mail, strona WWW, nr tel., Zainteresowania, Konsultacje) widocznego dla użytkowników: DLA PRACOWNIKÓW → Mój profil
 • definiowanie i przeprowadzanie sprawdzianów, testów, egzaminów studentom grup zajęciowych DLA PRACOWNIKÓW → Sprawdziany
Dla wszystkich użytkowników systemu
 • Przeglądanie oferty dydaktycznej uczelni: KATALOG → Przedmioty
 • zapoznanie się z wymaganiami przedmiotowymi i punktowymi na poszczególnych programach studiów: KATALOG → Studia
 • wyszukanie podstawowych informacji o studencie/pracowniku (e-mail,terminy konsultacji itp. ): KATALOG → Studenci, Pracownicy
 • zapoznanie się ze strukturą Uniwersytetu (jednostki, wydziały, katedry, adres, położenie na mapie): KATALOG → Jednostki